عوارضي هاي مجهز به تجهیزات اخذ الکترونیکی عوارض
ردیف نام آدرس
1تهران-پرديس
2اهواز بندر امامعوارضي اهواز بندرامام
3قم به تهران
4تهران به قم(جديد) عوارضي بعد از فرودگاه در ورودي شهر قم
5کنارگذر قزوين
6قزوين(سلطان آباد) - زنجان
7تاکستان - زنجان
8قزوين - ابهر
9زنجان- ابهر
10ابهر - تاکستان
11تاکستان- قزوين
12تهران - رباط کريم
13رباط کريم - ساوه
14تهران- قم
15کرج- قزوين
16کرج- قزوين
17تهران- قم
18رباط کريم - ساوه
19تهران - رباط کريم
20تاکستان- قزوين
21ابهر - تاکستان
22زنجان- ابهر
23قزوين - ابهر
24تاکستان - زنجان
25قزوين(سلطان آباد) - زنجان
26کنارگذر قزوين
27اروميه-تبريز - رفت
28اروميه-تبريز - برگشت
29بندر عباس-بندر شهيد رجايي - رفت
30بندر عباس-بندر شهيد رجايي - برگشت