عوارضي هاي مجهز به تجهیزات اخذ الکترونیکی عوارض
ردیف نام آدرس
1تهران-پرديس
2اهواز بندر امامعوارضي اهواز بندرامام
3قم به تهران
4تهران به قم(جديد) عوارضي بعد از فرودگاه در ورودي شهر قم