نمايندگي هاي مجاز فروش برچسب اخذ الکترونیکی عوارض
ردیف نام آدرس
1باجه دوم عوارضي پرديسمحل عوارضی تهران - پردیس
2باجه مسكن آرياپاسداران - روبروي گلستان يکم - جنب کلانتري قديم - پلاک 308
3باجه عوارضي شهر قمباجه عوارضی شهر قم
4پایانه بندر امام خمینیمحل پایانه بندر امام خمینی
5پایانه بندرعباسمحل پایانه بندرعباس
6باجه عوارضي تهران قممحل عوارضی تهران - قم
7نمایندگی فروش نمایشگاهمحل برگزاری نمایشگاه های مرتبط با سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض
8باجه بانک دي باجه بانک دي
9باجه دوم عوارضي تهران قممحل عوارضی قم - تهران
10باجه عوارضي پرديسمحل عوارضی تهران -پردیس
11باجه عوارضي اهواز بندر اماممحل عوارضی اهواز بندرامام